TEATERSCENTRALEN ❤️ SKAPANDE SKOLA

I kojans värld – bygga plats och berätta med teater
Årskurs f – 3

I Teaterscentralens workshop bygger barnen om sin lekplats eller andra utomhusplatser vid skolan och skapar därefter en teatervandring som en annan grupp/skolklass sedan bjuds in att ta del av.

Vi använder oss av scenografi och dramapedagogik och hämtar inspiration från platsspecifik konst, landskapsarkitektur och vandringsföreställningar i utvecklandet av workshopen.

Vi tar med oss material (stora tyger och andra dekorelement) som barnen får använda för att tillsammans med oss bygga om exempelvis en klätterställning till en stor koja. Dekorelementen kan också användas för att tillfälligt omskapa andra delar av skolgården beroende på vilka idéer barnen själva får. Denna del av workshopen leds av scenografen Emma Örn. När de har omskapat sin miljö tar andra delen i workshopen vid. Med hjälp av drama/teaterpedagogen Katarina Rosenback får barnen hitta på en berättelse som utspelar sig i miljön, och som iscensätts i den miljö barnen själva har skapat med oss. I workshopens tredje del bjuds en annan barngrupp från skolan in för att ta del av den dramatiserade vandringen. 

Hela workshopen kan också göras inomhus i exempelvis en gympasal om skolan önskar det.

Vi vill ta vara på den fascination och lust för kojor som många barn har, och låta den ta plats i stor skala. Genom att bjuda in barnen att omforma en plats där de befinner sig i sin vardag – och skapa en berättelse knuten till den – vill vi ge dem utrymme för agens, kreativitet och skaparlust. Det kan också ge barnen möjlighet att lägga till fler lager till sin enskilda och gemensamma relation till platsen. En viktig del i upplevelsen är kreativt samarbete. Vi som konstnärer och pedagoger vägleder barnen att ge plats till varandra, bejaka och vidareutveckla varandras idéer. 

Vi erbjuder dokumentation i form av foto och/eller ljudinspelning om skolan önskar det. Dokumentationen finns kvar på skolan och blir en del av barnens gemensamma erfarenhetsbank.

Vi erbjuder två varianter av workshopen:

  • Ett tillfälle (180 min)
  • Tre deltillfällen à 60 + 60 + 80 min.

Kontakt: info@infoteaterscentralen-se


Teaterscentralen är övertygade om att skapande och kreativitet är livsviktiga komponenter i en ung människas liv och välbefinnande. Vi värnar allas tillgång till kulturupplevelser och wow-faktorer.

Vi finns för dig som tror på konsten och kreativiteten som verktyg att växa och förändra.

Skapande Skola står högt på Teaterscentralens priolista. Vi tycker helt enkelt det ger så otroligt mycket när vi arbetar med barn och unga utifrån drama, teater och/eller musik som metoder. Vi ser återkommande ögonöppnare bland elever som deltar i en annan metodik de inte alltid är vana vid. Det berör och det är ett definitivt ett verksamt alternativ till den ordinarie undervisningen. Vi består av auktoriserade drama- och musikpedagoger med goda referenser.

Den 9 januari 2024 öppnar Kulturrådets ansökningsportal och stänger den 6 februari. Det är huvudmannens uppgift att ansöka om stödet utifrån de önskemål som finns på skolorna.

I slutet av april 2023 beviljade Kulturrådet 196 903 012 kr till Skapande skola-projekt fördelat på 423 ansökningar.

Teaterscentralen är gärna en samarbetspartner i kommande kulturprojekt på er skola. Upplägget utformar vi självklart i dialog. Tillsammans gör vi stordåd!

Vi utför drama- och/eller musikworkshops både som engångstillfällen men även löpande under en viss period. Ibland har beställaren redan ett tema man vill belysa och utifrån det skräddarsyr vi en workshop eller en interaktiv teaterföreställning utifrån ålder och deltagare.

FAKTA: POSITIVA EFFEKTER AV SKAPANDE SKOLA

Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och har tillsammans med rektorer kommit fram till några gemensamma erfarenheter.

  • Eleven stärks som individ genom att den tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värdering och    kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
  • Möjligheten till olika uttrycksformer gör att eleven ökar möjligheten till lärande för livet vilket bidrar till ökatvälbefinnande och hälsa.
  • Skapande skola bidrar till nya perspektiv och skapar förutsättningar för en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt.

Kontakta katarina@infoteaterscentralen.se

Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut.”